Umi-karano-kaori
Design Eibin Otsu
Size W9.0 H2.4 (m)
Site Tokyo Metro Fukutoshin-Line Shibuya Station, Tokyo
Completion June 2008

 Production video

海からのかおり

Home » Stained Glass » Umi-karano-kaori